Arrro

РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ се спровођењем овог програма определила да подржи креирање оквира за успостављање комерцијалних односа између мултинационалних компанија и домаћих привредних субјеката, а све у циљу остваривања боље интеграције страних улагача у локални економски систем, с једне стране, као и усвајање принципа пословања међународних ланаца вредности од стране локалних компанија.

ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Јавни позив је објављен 29. децембра 2023. године, и трајаће до утрошка средстава, или у периоду од 4 месеца од објављивања јавног позива, односно до 29. априла 2024. године, у зависности од тога која од наведених околности наступи раније.

РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА

За реализацију овог програма опредељен је буџет у износу од 50.000.000,00 РСД.

Бесповратна средства се могу доделити за финансирање оправданих трошкова везаних за реализацију најмање две пројектне активности, од којих једна мора бити „Спровођење евалуације пословних перформанси која претходи улиставању на референтне интерактивне платформе.

Расположива средства се уговором одобравају Корисницима, доделом државне помоћи у укупном износу који не може бити већи од 7.000.000,00 РСД.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Право на учешће и коришћење бесповратних средстава имају привредни субјекти која испуњавају следеће услове:

 • Општи услови:
 1. да је Подносилац пријаве у тренутку подношења пријаве уписан у одговарајући регистар привредних друштава и предузетника, као и да је регистрован у АПР најкасније до 1. јануара 2020. године;
 2. да је учешће капитала у јавној својини Подносиоца пријаве испод прописаног прага значајног учешћа у смислу закона којим се уређују привредна друштва;
 3. да је Подносилац пријаве измирио доспеле обавезе по основу пореза и доприноса;
 4. да Подносилац пријаве није у тешкоћама у складу са правилима за доделу државне помоћи;
 5. да Подносилац пријаве оствари више од 150 бодова приликом процене пословних перформанси.
 • Посебни услови:

Технички капацитет:

 1. да Подносилац пријаве поседује сертификат о имплементираном систему квалитета ISO 9001.

Напомена: Уколико Подносилац пријаве не поседује важећи сертификат о имплементираном систему квалитета ISO 9001, има могућност да му се одобри учешће у Програму, тако што ће се поред осталих пројектних активности пријавити и за одобравање бесповратних средстава за спровођење пројектних активности ради имплементације и сертификације система квалитета ISO 9001.

Пословни капацитети:

 1. да Подносилац пријаве послује у подржаним делатностима:
 • производња електричне опреме;
 • производња металних производа;
 • производња рачунара, електронских и оптичких производа;
 • производња непоменутих машина и непоменуте опреме;
 • производња моторних возила, приколица и полуприколица;
 • производња осталих саобраћајних средстава;
 • производња производа од гуме и пластика;
 • остало штампање, под којим се подразумева само штампање етикета, „паметних” картица и налепница.
 1. да се Подносилац пријаве у оквиру претежне делатности бави производњом директних или индиректних материјала, компонената, система и подсистема који припадају подржаним делатностима.

Кадровски капацитети:

 1. да Подносилац пријаве има минимум 15 запослених лица у радном односу, на дан објављивања Јавног позива, према евиденцији ЦРОСО.

Финансијски капацитети:

 1. да је Подносилац пријаве у току 2022. пословне године остварио приход од продаје производа у износу не мањем од 25.000.000,00 динара – позиција Биланса успеха АОП 1005 Приход од продаје производа и услуга;
 2. да је удео прихода Подносиоца пријаве од продаје производа у Пословном приходу од продаје (а који се за сврху овог Програма посматра као збир позиција АОП 1002 – Приход од продаје робе и АОП 1005 Приход од продаје производа и услуга) буде већи или једнак 50% у 2022. години;
 3. да вредност основних средстава, добијена као разлика позиција АОП 0009 (Некретнине, постројења и опрема) и АОП 0012 (Инвестициона некретнина) појединачног, односно консолидованог биланса стања на дан 31.12.2022. пословној години Подносиоца пријаве, није мања од 25.000.000,00 динара;
 4. да против Подносиоца пријаве није покренут претходни стечајни поступак, није отворен стечајни поступак, није покренут поступак реорганизације или није покренут поступак ликвидације.

НАМЕНА И ВИСИНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Подржане мере интервенције

Овим Програмом подржава се финансирање оправданих трошкова насталих у спровођењу активности које су подржане у оквиру мера интервенција Подршка за унапређење конкурентности и дигитализације и Консултанстка подршка за унапређење пословних перформанси.

Под подршком за унапређење конкурентности и дигитализације подразумева се спровођење следећих пројектних активности:

 1. Сертификација система квалитета према захтевима индустријских стандарда специфичних за Подржане делатности (као што су IATF16949/IRIS/CE-3A/CEN, VDA 6.3 и други појединачни специфични стандарди у групи CEN стандарда), као и сертификација система менаџмента система квалитета (ISO 14001, ISO 50001, ISO 18001, ISO 45001, ISO 27001 и сл.).

Бесповратна средства за наведену активност се могу доделити у висини до 50% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 2.500.000,00 РСД.

 1. Увођење софтверских решења у циљу оптимизације и дигитализације постојећих производних процеса, односно куповина софтвера и имплементација.

Бесповратна средства за наведену активност се могу доделити у висини до 70% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 5.000.000,00 РСД.

 1. Израда web странице и оптимизација у интернет претраживачима

Бесповратна средства за наведену активност се могу доделити у висини до 70% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 300.000,00 РСД.

 1. Трошкови улиставања на референтне интерактивне платформе

4.1 Спровођење евалуације пословних перформанси која претходи улиставању на референтне интерактивне платформе

Бесповратна средства за наведену активност се могу доделити у висини до 100% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 200.000,00 РСД.

4.2 Претплата на референтне интерактивне платформе

Бесповратна средства за наведену активност се могу доделити у висини до 80% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 200.000,00 РСД.

Ради остваривања права на бесповратна средства, Подносилац пријаве је у обавези да спроведе евалуацију пословних перформанси која претходи улиставању на референтне интерактивне платформе, не узимајући у обзир сам исход наведене евалуације.

Под подршком за унапређење пословних перформанси подразумева се спровођење следећих пројектних активности:

 1. Консултантска подршка за оптимизацију производних и пословних процеса који су потребни за испуњење захтева МНК, а у складу са очекиваним стандардима управљања производним процесима у подржаним делатностима, посебно оптимизација постојећих производних линија, успостављање серијске производње и примена контроле квалитета.

Бесповратна средства за наведену активност се могу доделити у висини до 70% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи  од 3.000.000,00 РСД.

 1. Консултантска подршка за увођење или унапређење корпоративног управљања, а која укључује али не ограничава се на: корпоративно управљање, стратешко и оперативно планирање, постављање кључних показатеља учинка, упознавање са принципима пословања у међународним ланцима вредности у циљу повећања обима пласмана производа и проналажење нових клијената.

Бесповратна средства за наведену активност се могу доделити у висини до 70% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 2.500.000,00 РСД.

 1. Консултантска подршка за унапређење и оптимизацију процеса управљања кадровима кроз дефинисање организационог профила привредних друштава и корпоративне културе и коришћење аутоматизованих алата за каријерно вођење запослених и селекцију приликом запошљавања.

Бесповратна средства за наведену активност се могу доделити у висини до 70% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 1.000.000,00 РСД.

 1. Консултантска подршка за укључивање тј. увођење правила, процедура и извештавања у вези са ESG факторима

Бесповратна средства за наведену активност се могу доделити у висини до 70% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 1.500.000,00 РСД.

 1. Консултантска подршка за припрему која претходи спровођењу теренског увида у пословне перформансе од стране МНК или увођења система квалитета према захтевима стандарда менаџмента квалитета (ИСО 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 18001, ISO 45001, ISO 27001 и сл.) и увођења система квалитета према захтевима стандарда који су специфични и неопходни за подржане делатности.

Бесповратна средства за наведену активност се могу доделити у висини до 70% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 2.500.000,00 РСД.

 1. Консултантска подршка за усклађивање са захтевима зелене индустрије под чим се подразумева припрема техничке документације, студије, елабората ради смањења загађења животне средине, усклађивања са захтевима зелене индустрије, енергетске ефикасности у циљу спровођења декарбонизације и смањења индустријских емисија.

Бесповратна средства за наведену активност се могу доделити у висини до 70% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 1.500.000,00 РСД.

 1. Консултантска подршка за планирање увођења софтверских решења, односно мапирање процеса које претходи увођењу софтверских решења.

Бесповратна средства за наведену активност се могу доделити у висини до 70% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 1.500.000,00 РСД.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве се подносе електронским путем на Порталу Агенције, креирањем корисничког налога на линку https://prijave.ras.gov.rs/principiposlovanja.

УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

У вези са поступком спровођења Програма подршке привредним друштвима за усвајање принципа пословања у међународним ланцима вредности у 2023. години, условима и одредбама које се односе на његову реализацију, упућујемо вас да детаљно погледате Упутство за спровођење Програма подршке привредним друштвима за усвајање принципа пословања у међународним ланцима вредности у 2023. години.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ:

Обавезна документација:

 1. Образац 1 – Образац пријаве на Програм који се електронски подноси на Порталу Агенције;
 2. Образац 2 – Изјаве Подносиоца пријаве које се односе на потврђивање подношења Обрасца 1 путем Портала Агенције, испуњеност услова и прихватање услова за учешће у Програму, неосуђиваност Подносиоца пријаве и његових законских заступника за привредне преступе и кривична дела против привреде, које се дају под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као и о повезаним привредним друштвима и постојању обавезе спровођења финансијске консолидације или изузимању од обавезе од спровођења финансијске консолидације, уколико је Подносилац пријаве матично друштво или зависно друштво у оквиру групе;
 3. Копија уверења надлежног органа пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све  доспеле обавезе по основу пореза и доприноса, не старије од месец дана од дана подношења Пријаве;
 4. Копијa важећег сертификата система квалитета ISO 9001 издатог од стране сертификационог тела   акредитованог од стране АТС (сертификате достављају Подносиоци пријава који имају имплементиран систем квалитета, у случају да у моменту пријаве немају дужни су да се пријаве на пројектне активности које се односе на имплементацију и сертификацију система квалитета ISO 9001);
 5. Докази о износу оправданих трошкова наведених у Предлогу пројекта (понуде, профактуре пружалаца услуге којe садржe јасно дефинисан предмет и обим пројектних активности, рок за реализацију и планиране трошкове).

САСТАВНИ ДЕО ОВОГ ПРОГРАМА СА УПУТСТВОМ  ЗА СПРОВОЂЕЊЕ, ЧИНЕ И СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА И ОБРАСЦИ:

 1. Образац 1 – Образац пријаве на Програм, који се електронски подноси на Порталу Агенције;
 2. Образац 2 – Изјаве Подносиоца пријаве које се односе на потврђивање подношења Обрасца 1 путем Портала Агенције, испуњеност услова и прихватање услова за учешће у Програму, неосуђиваност Подносиоца пријаве и његових законских заступника за привредне преступе и кривична дела против привреде, које се дају под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као и о повезаним привредним друштвима и постојању обавезе спровођења финансијске консолидације или изузимању од обавезе од спровођења финансијске консолидације, уколико је Подносилац пријаве матично друштво или зависно друштво у оквиру групе);
 3. Образац 3 – Захтев за исплату одобрених бесповратних средстава;
 4. Упутство за спровођење поступка верификације Пројекта

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *