Arrro

У складу са уговором о сарадњи и заједничком финансирању са локалном самоуправом Брус и Фондацијом Ана и Владе Дивац, а уз техничку подршку УСАИД Пројекта „Велика мала привреда“, Агенција за регионални развој Расинског округа расписује:

 

КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ  ОПШТИНЕ БРУС У 2023. ГОДИНИ

 

 

Конкурсом је планирана подршка пољопривредницима који се баве воћарском и сточарском производњом. Укупна расположива средства по овом конкурсу су  2.450.000,00  динара.  На конкурсу могу да конкуришу регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Брус и то за подстицаје за набавку:

 

–  Нове опреме и механизације

–  Квалитетних приплодних грла

 

 

ПРАВО УЧЕШЋА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ИМАЈУ:

 • Физичка лица – носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним статусом:
 • која имају пребивалиште на територији општине Брус

 

Подносиоци пријаве на Конкурс могу да остваре право на коришћење подстицајних средстава једном у току буџетске године и не могу се пријавити поново за подршку до исплате свих претходно добијених средстава по овом Конкурсу.

 

 

Физичко лице којe оствари право по овом основу потписује уговор са Агенцијом за регионални развој Расинског округа са јасно дефинисаним правима и обавезама. Максималан износ подстицаја по овом конкурсу  је 200.000,00 динара са ПДВ-ом.

Напомена: корисник може сопственим средствима набавити опрему чији је износ већи од подстицајних средстава.

 

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

 

Корисници су у обавези да при потписивању уговора, као средство обезбеђења, депонују личну меницу у износу позајмљених средстава из фонда.

Корисници мере преузимају обавезу да у наредне три године од потписивања уговора са  Агенцијом за регионални развој Расинског округа врате свој део учешћа и то:

 

–  У 2023. години, најкасније до   31. децембра  30% укупне вредности подстицајних средстава

–  У 2024. години,  најкасније до  1. децембра  30%  укупне вредности подстицајних срдстава

–  У 2025. години, најкасније до  1. децембра  40% укупне врдности подстицајних срдстава

 

У случају временских непогода или ванредног стања (попут епидемије), Управни одбор Фонда може да донесе одлуку о продужетку рока враћања учешћа корисника. Тачан рок продужетка отплате ће бити утврђен у зависности од последица насталих услед више силе.

 

Рок за пријаву на конкурс је од 18. септембра до 13.октобра 2023. године. Пријаве које пристигну након утврђеног рока неће бити прихваћене.

 

 

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ДОСТАВЉАЈУ ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 

 • Образац пријаве на конкурс (Образац бр.1)
 • Сагласност за обраду података о личности (Образац бр.2)
 • Очитана  личнa картa подносиоца пријаве
 • Потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава (активно и комерцијално)
 • Извод из регистра пољопривредног газдинства и то (подаци о пољопривредном газдинству)
 • Извод из регистра пољопривредног газдинства и то (структура биљне производње ) за набавку опреме и механизације.
 • Потврда о броју  грла (за сточаре) Ветеринарска станица Брус
 • Уверење из локалне пореске да је подносилац пријаве измирио обавезе по основу локалних јавних прихода у кварталу
 • Предрачун потребне опреме, механизације или грла са детаљним описом – спецификацијом

 

ДОДАТНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 • Уколико лице – подносилац пријаве има образовање у области пољопривреде, доставља диплому о стеченом образовању у области пољопривреде
 • Уколико лице – подносилац пријаве има потврду из ПИО фонда доставља је .

 

Подносилац конкурсне пријаве потребну документацију  доставља у оригиналу или фотокопију оверену од стране надлежног органа, при чему Комисија задржава право да затражи на увид оригинал.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА:

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Обавезна конкурсна документација, као и додатна конкурсна документација са обавезним потписом подносиоца пријаве  доставља се у једном примерку  у затвореној коверти лично или препорученим путем поштом, на адресу:

 

 

Општина Брус, Улица краља Петра Првог, бр. 120, 37220, Брус – од 7 до 15h

 

Са назнаком за

 

Конкурс за подстицајна средства за развој пољопривредне производње у општини Брус у 2023.години

 

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца пријаве

 

Рок за подношење пријава је 13.октобар 2023. године.

 

Јавни позив је објављен на огласној табли локалне самоуправе и Агенцији за регионални развој Расинског округа, као и на интернет страници фондације „Ана и Владе Дивац“ . (https://www.divac.com/rs/Vesti)

 

За све додатне информације можете да се обратите координатору пројекта:

Стојан Раичевић, +381 63 1015 476, stojan.raicevic@gmail.com

Овде можете преузети конкурсну документацију:

Pristanak za obradu podataka o ličnosti – Obrazac 2

Prijavni formular – Obrazac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *