Arrro

ЦИЉНА ГРУПА: предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева, односно у 2021, 2022. или 2023. години, као и предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније пет година у односу на годину подношења захтева, односно у 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. или 2023 години, а чији оснивач и законски заступник је физичко лице старости до 35 година.

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма су 300.000.000,00 динара.  Преостали износ инвестиционог улагања привредних субјеката финансираће се из кредита Фонда.

ОПИС ПРОГРАМА: Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 30% вредности улагања, односно до 40% вредности улагања за привредне субјекте који припадају јединицама локалне самоуправе које су разврстане у трећу или четврту групу развијености у складу са чланом 12. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе, док привредни субјекти који су регистровани у АПР-у најраније пет година од године подношења захтева, чији је оснивач и законски заступник физичко лице старости до 35 година, а који задовоље услове Програма, могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 35% вредности улагања, односно до 45% вредности улагања за привредне субјекте који припадају јединицама локалне самоуправе које су разврстане у трећу или четврту групу развијености у складу са чланом 12. Закона о регионалном развоју („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 30/10 и 89/15-др. закон) и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе. Преостали износ улагања финансираће се из кредита Фонда са роком отплате до 5 година у оквиру кога је грејс период до једне године,  и каматном стопом од 1,5%  годишње уз гаранцију банке или 2,5%, уз остала средства обезбеђења и уз примену валутне клаузуле.

Износ укупно одобрених средстава по захтеву не може бити мањи од 400.000,00 динара,  нити већи од 6.000.000,00 динара за све привредне субјекте.

Улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма обухватају:

-куповину опреме/алата/доставних возила (укључујући и мопеде на електрични погон) које служи за превоз сопствених производа, репроматеријала и сировина и других транспортних средстава укључених у процес производње или пружање услуга (нових или половних, не старијих од пет година);

– текуће одржавање пословног и/или производног простора до износа од 1.000.000,00 динара;

– оперативне трошкове, који могу да учествују највише до 20% у структури укупног улагања, за којe се потражују средства Програма.

За додатне информације можете позвати 037/ 202-336

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *