You are currently viewing ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву пројекта за Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2021. годину

ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву пројекта за Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2021. годину

Подносилац пријаве пројекта је јединица локалне самоуправе на чијој територији је планирана реализација одређеног пројекта, а уколико пројекат реализује више јединица локалне самоуправе, подносилац пријаве пројекта су јединице локалне самоуправе које заједно реализују пројекат.

Циљ Програма је унапређење развојног потенцијала јединица локалних самоуправа кроз стварање повољних услова за привлачење инвестиција, унапређење привредног амбијента и отварање нових радних места.

Намена Програма која се реализује кроз Меру 1 је учешће у финансирању реализације инфраструктурних пројеката у области саобраћајне, комуналне, електроенергетске, енергетске инфраструктуре, објеката – зграда и остале инфраструктуре у зони пословања и инфраструктуре која обезбеђује повезивање зоне пословања са окружењем.

Намена Програма која се реализује кроз Меру 2 је учешће у финансирању реализације инфраструктурних  пројеката у области саобраћајне, комуналне електроенергетске, енергетске инфраструктуре, пројеката уређења површина јавних намена, површина намењених општој рекреацији и остале инфраструктуре која је у функцији развоја туризма и других привредних делатности.

Министарство учествује у финансирању пројекта у одређеном проценту у зависности од степена развијености јединице локалне самоуправе на следећи начин:

1) до 100% вредности пројекта без ПДВ за јединице локалне самоуправе из четврте и треће групе развијености;

2) до 60 % вредности пројекта без ПДВ за јединице локалне самоуправе из друге и прве  групе развијености.

У погледу степена развијености јединице локалне самоуправе примењује се важећа јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе у моменту подношења пријаве пројекта

Из буџета јединице локалне самоуправе суфинансира се преостала вредност пројекта без ПДВ, као и ПДВ на укупну вредност пројекта, у складу са прописима којима се уређује порез на додату вредност.

Рок за подношење пријавa је 4. фебруар 2021. године.

За све додатне информације посетите линк.