You are currently viewing Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија

Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија

Развојна агенција Србије кроз спровођење вишегодишњег Програма подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија ) има за циљ подршку привредним друштвима у производним делатностима да кроз унапређење својих пословних перформанси испуне услове да постану добављачи мултинационалних компанија.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

Право на учешће у Програму и коришћење бесповратних средстава има Подносилац пријаве који кумулативно испуњава следеће опште и посебне услове:

Општи услови:

да је Подносилац пријаве регистрован у АПР, односно уписан у одговарајући регистар привредних друштава, најкасније до 1. јануара 2017. године;
да капитал Подносиоца пријаве није у јавној својини;
да је Подносилац пријаве измирио доспеле обавезе по основу пореза (порез на добит, порез на додату вредност, порез на зараде запослених, порез на имовину у власништву Подносиоца пријаве) и доприноса за обавезно социјално осигурање;
да Подносилац пријаве није у тешкоћама у складу са правилима за доделу државне помоћи;
да Подносилац пријаве није повезано лице са купцем/потенцијалним купцем/групацијом која испуњава услове за статус МНК, у смислу закона којим се уређују привредна друштва;
да Подносилац пријаве није неоправдано одустао од учешћа у претходним Програмима.

Све информације на линку.

Оставите одговор