You are currently viewing ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање и имају завршену обуку за развој предузетништва.

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања
обављања делатности.
Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице може да оствари под условом да је:
– пријављено на евиденцију незапослених Националне службе,
– завршило обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације,
– испунило раније обавезе и измирило сва дуговања према Националној служби и
– у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 28.04.2020. године.

Детањне услове програма са потребном документацијом за конкурисање можете преузети са сајта Националне службе.