You are currently viewing Јавни позив за учешће у Програму финансијске подршке корисницима пројеката ИПА програма територијалне сарадње

Јавни позив за учешће у Програму финансијске подршке корисницима пројеката ИПА програма територијалне сарадње

Развојна агенција Србије  кроз спровођење Програмa финансијске подршке корисницима пројеката ИПА програма територијалне сарадње  има за циљ јачање регионалне конкуретности и сарадње кроз реализацију партнерских пројеката, као и унапређење и одрживост институционалних капацитета у креирању и реализацији пројеката.

Право на учешће у Програму и коришћење бесповратних средстава имају сви легитимни корисници ИПА програма територијалне сарадње, уколико испуњавају следеће опште услове:

 1. да су у већинском домаћем власништву, регистровани на територији Републике Србије;
 2. да имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
 3. да за исту намену за коју конкуришу за доделу бесповратних средстава нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине и буџета јединица локалне самоуправе или донаторских организација;
 4. да имају обезбеђено самостално финансијско учешће;
 5. да су потписали  уговор са уговарачким/регулаторним телом ИПА програма.Расположива средства се одобравају по пројекту – за суфинансирање или предфинансирање дела 15% обавезног финансијског учешћа корисника у пројектима, тако што РАС финансира 10%, а корисник 5% пројекта, односно РАС 12%, а корисник 3% за кориснике са седиштем у III и IV групи развијености.

  Максималан износ бесповратних средстава која се додељују по овом програму је 2.000.000,00 динара.

   

  Пријаве пројекта са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносe лично или препорученом поштом у РАС, у штампаном и електронском облику (на УСБ), на адресу: Београд, Кнеза Милоша 12/III, канцеларија 301, са назнаком: Пријава на Јавни позив за учешће у Програму финансијске подршке корисницима пројеката ИПА програма територијалне сарадње.

  Јавни позив је отворен до утрошка средстава.

  Потребну документацију и додатне информације видети  на сајту Развојне агенције Србије.