You are currently viewing ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2019. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2019. ГОДИНИ

ГРАД КРУШЕВАЦ И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

РАСПИСУЈУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2019. ГОДИНИ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на
новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном
сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на
евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба).

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су

 • млади до 30 година старости – без квалификација/са ниским
  квалификацијама, млади у домском смештају, хранитељским породицама и
  старатељским породицама
 • старији од 50 година који имају статус вишка запослених
 • Роми
 • особе са инвалидитетом
 • радно способни корисници новчане социјалне помоћи
 • дугорочно незапослени
 • жртве породичног насиља.

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у
даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица, а у складу са важећом уредбом
Владе Републике Србије, и износи

 • 150.000,00 динара по лицу, односно 180.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у првој и другој групи ЈЛС;

Право на доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих послодавац може остварити под условом да:припада приватном сектору (предузетници и правна лица код којих је удео
приватног капитала у власничкој структури 100%);

 •  има регистровано пословно седиште или организациону јединицу на подручју града
  Крушевца
 • регистрован је најмање три месеца пре датума подношења захтева;
 • у законским роковима измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
  социјално осигурање и има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у
  складу са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално
  осигурање);
 • последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у
  регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
 • измирио је раније уговорне и друге обавезе према Националној служби и Граду,
  осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;
 • налази се у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у
  текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима
  за доделу државне помоћи;
 • не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева за
  доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код
  послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем, подносиоцем
  захтева.
 •  запошљава лица која имају пребивалиште на подручју града Крушевца.

Све информације на линку.

12409_jp_teze_zaposlljivi_krusevac