You are currently viewing ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА УЛАЗАК У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА УЛАЗАК У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА

RASРазвојна агенција Србије кроз спровођење вишегодишњег Програма подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија има за циљ подршку привредним друштвима у производним делатностима да кроз унапређење својих пословних перформанси испуне услове да постану добављачи мултинационалних компанија.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

Подносиоци пријава морају да испуњавају све следеће опште услове:

Да су регистровани у АПР Републике Србије;
Да су регистровани најкасније 1. јануара 2016. године;
Да су у приватном власништву;
Да је регистрована делатност подносиоца пријаве производња и прерада у: сектору аутомобилске индустрије – уређаји и компоненте за аутомобилску индустрију (пластика, гума, машине/опрема); сектору машина и опреме за друге намене; сектору прераде дрвета и производње намештаја; сектору обраде метала; сектору гуме и пластике; сектору производње кућних апарата и делова кућних апарата; сектору електричних и електронских система и елемената електричних и електронских система;
Да су производи подносиоца пријаве, у групи директних материјала[1] које набављају МНК, односно да улазе у саставницу готовог производа МНК;
Да нису у тешкоћама према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћи;
Да није повезано лице са купцем/потенцијалним купцем (у смислу Уредбе о правилима за доделу државне помоћи);
Да над њима није покренут претходни стечајни поступак, стечајни поступак или поступак ликвидације;
Да у претходних 12 месеци од дана подношења пријаве нису били у блокади у континуитету дуже од 14 дана или укупно 30 дана;
Да су измирили све обавезе по основу пореза и доприноса;
Да имају најмање 15 запослених, на неодређено време, на дан 31.12.2018. године;
Да имају остварен пословни приход у 2018. години од најмање 400.000,00 евра, у динарској противвредности;
Да им је вредност основних средстава најмање 500.000,00 евра, у динарској противвредности у билансу стања у 2018. години;
Да имају имплементиран систем квалитета ИСО 9001.

НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Програмом се суфинансирају активности привредних друштава на припреми и реализацији унапређења својих перформанси у складу за захтевима МНК. Програмом ће се суфинансирати следеће групе активности:

Инвестирање у материјалну имовину Корисника Програма, под чиме се подразумева доградња и реконструкција производних објеката – РАС ће суфинансирати ову активност у износу до 40% од укупне вредности оправданих трошкова;
Инвестирање у материјалну имовину Корисника Програма под чиме се подразумева куповина производне опреме (до 3 године старости) – РАС ће суфинансирати ову активност у износу до 60% од укупне вредности оправданих трошкова;
Инвестирање у материјалну имовину Корисника Програма под чиме се подразумева куповина и инсталација опреме за аутоматизацију/дигитализацију производних процеса – РАС ће суфинансирати ову активност у износу до 70% од укупне вредности оправданих трошкова;
Консултантска подршка за модернизацију производних линија – РАС ће суфинансирати ову активност у износу до 80% од укупне вредности оправданих трошкова;
Консултантска подршка за успостављање серијске производње – РАС ће суфинансирати ову активност у износу до 80% од укупне вредности оправданих трошкова;
Консултантска подршка за оптимизацију производних процеса према захтевима циљних сектора – РАС ће суфинансирати ову активност у износу до 80% од укупне вредности оправданих трошкова;
Консултантска подршка за унапређење контроле квалитета готових производа – РАС ће суфинансирати ову активност у износу до 60% од укупне вредности оправданих трошкова;
Консултантска подршка за сертификацију система квалитета према захтевима стандарда специфичних индустријских грана – РАС ће суфинансирати ову активност у износу до 50% од укупне вредности оправданих трошкова;
Консултантска подршка за увођење или унапређење корпоративног управљања – РАС ће суфинансирати ову активност у износу до 50% од укупне вредности оправданих трошкова.
Сваки подносилац пријаве по овом програму може поднети једну пријаву, са тим што може да аплицира за више претходно активности дефинисаних до максималног износа интервенције.

ИЗНОС БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

За реализацију овог првог јавног позива у оквиру Програма опредељен је буџет у износу од 463.000.000,00 динара.

Овим програмом РАС кроз суфинансирање оправданих трошкова пројектних активности подржава реализацију дефинисаних активности.

Максималан износ по Кориснику Програма износи 23.000.000,00 динара, колики је и праг за доделу „де минимис“ државне помоћи. Уколико је исто привредно друштво већ било корисник државне помоћи у текућој и претходне 2 године, износ одобрених бесповратних средстава ће бити умањен за тај износ.

У зависности од врсте одобрених пројектних активности, РАС ће суфинансирати пројекте Корисника Програма кроз:

Рефундацију бесповратних средстава у пуном износу након завршетка пројектних активности за консултантске услуге (у смислу овог програма);
Уплату аванса у висини од максимално 30% одобреног износа и рефундацију преосталог износа бесповратних средстава након завршетка пројектних активности за инвестирање у материјалну имовину (у смислу овог програма).

Све информације на линку.