You are currently viewing ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОГРАМ СУФИНАНСИРАЊE ИНОВАЦИЈА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОГРАМ СУФИНАНСИРАЊE ИНОВАЦИЈА

Фонд за иновациону делатност објављује Јавни позив за Програм суфинансирања иновација (MATCHING GRANTS Program)

Циљеви Програма: 

 • Подстицање комерцијализације истраживања и развоја и даљи развој иновативних компанија заснован на знању;
 • Подстицање успостављања сарадњи/партнерстава са међународним компанијама/ организацијама;
 • Повећање броја технолошких компанија и њихова припрема за додатне инвестиционе могућности.

Трајање пројекта у оквиру Програма суфинансирања иновација може бити највише до 2 године.

Износ финансирања који Фонд за иновациону делатност додељује у оквиру Програма суфинансирања иновација износи максимално 70% од укупно одобреног буџета пројекта за микро и мала привредна друштва и максимално 60% од укупно одобреног буџета пројекта за средња привредна друштва, с тим да финансирање које Фонд за иновациону делатност обезбеђује не може бити веће од 300,000 евра по пројекту. Најмање 30% од укупно одобреног буџета пројекта за микро и мала привредна друштва и 40% за средња привредна друштва мора бити обезбеђено од стране корисника гранта из других, приватних извора, независно од Фонда за иновациону делатност.

„Ројалти“ плаћања су обавеза корисника гранта у случају успешног исхода финансираног пројекта (уколико пројекат резултира оствареним приходом) и подразумевају годишњу исплату од 5% укупног годишњег прихода генерисаног продајом нове технологије/производа/услуге (15% ако је у питању лиценцирање технологије/производа/услуге трећем лицу) Фонду за иновациону делатност у року од 5 година од завршетка пројекта, или до највише 120% од укупно додељеног гранта, шта год буде прво испуњено. Фонд за иновациону делатност сноси ризик заједно са корисником гранта у случају неуспешног развоја производа/услуге/технологије, тако да се у том случају не захтевају „ројалти плаћања“.

Услови учешћа у Програму
Услови које морају испунити Подносиоци Пријава за финансирање у оквиру Програма суфинансирања иновација, описани у Приручнику Програма суфинансирања иновација:

 • Подносилац Пријаве је правно лице основано у складу са важећим Законом о привредним друштвима, регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије (АПР), и које се налази у Србији;
 • Подносилац Пријаве је микро, мало или средње привредно друштво у складу са важећим Законом о рачуноводству Републике Србије, не укључујући новооснована привредна друштва  како је дефинисано у овом закону;
 • Подносилац Пријаве је приватно привредно друштво (најмање 51% у приватном власништву).

Средства за реализацију Програма суфинансирања иновација се могу користити за финансирање следећих категорија трошкова:

 • Зараде (укључујући све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на пројекту);
 • Опрема и материјал за истраживање и развој;
 • Пословни простор и подршка пословању;
 • Услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача;
 • Стручњаци/саветници за истраживање и развој;
 • Пријава патента и пратећи трошкови, сертификације.

Потребна документација
Да би се пријава узела у разматрање, потребно је да буде достављена као комплетан, структурирани пакет докумената у оквиру датог временског рока за достављање пријава у електронском облику кроз интернет портал Фонда за иновациону делатност. Комплетан сет неопходне документације је доступан на интернет порталу Фонда за иновациону делатност и порталу Програма суфинансирања иновација (http://www.inovacionifond.rs/program/program-sufinansiranja-inovacija/psi-dokumentacija-2019). Подносиоци пријава су у обавези да користе предефинисане обрасце докумената за пријаву које обезбеђује Фонд за иновациону делатност.

Могуће је подношење само једне пријаве.

Крајњи рок за подношење пријава је 1. јул 2019. године до 15 часова.

Приручник у коме су детаљно описани услови Програма суфинансирања иновација и сет неопходне документације доступни су на: http://www.inovacionifond.rs/program/program-sufinansiranja-inovacija/psi-dokumentacija-2019

Молимо вас да користите следећи линк за аплицирање: https://secure.inovacionifond.rs/Grants/Identity/Login.aspx