You are currently viewing Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2019. годину

Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2019. годину

За реализацију Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2019. годину предвиђена су средства у висини од 295.800.000,00 динара.

Неведени износ средстава опредељује се за реализацију:

1) мера инфраструктурног опремања пословних зона и повезивања пословних зона са окружењем (у даљем тексту: Мера 1);

2) мера унапређења инфраструктурних капацитета јединица локалних самоуправа у циљу развоја туризма и других привредних делатности (у даљем тексту: Мера 2).

Подносилац пријаве пројекта је јединица локалне самоуправе на чијој територији је планирана реализација одређеног пројекта, а уколико пројекат реализује више јединица локалне самоуправе, подносилац пријаве пројекта су јединице локалне самоуправе које заједно реализују пројекат.

Циљ Програма је унапређење инвестиционог потенцијала локалних самоуправа кроз стварање повољних услова за привлачење инвестиција, унапређење привредног амбијента и отварање нових радних места.

Намена Програма која се реализује кроз Меру 1 је учешће у финансирању реализације пројеката изградње, реконструкције, рехабилитације или санације саобраћајне, комуналне, електроенергетске, енергетске и остале инфраструктуре у пословној зони, као и оне која обезбеђује доступност пословне зоне и њено функционално интегрисање у окружење.

Намена Програма која се реализује кроз Меру 2 је учешће у финансирању реализације пројеката изградње, реконструкције, рехабилитације или санације саобраћајне, комуналне и остале инфраструктуре која обезбеђује туристички и други привредни потенцијал локалне самоуправе, пројеката уређења јавних површина, површина намењених општој рекреацији и других објеката који су у функцији развоја туризма и других привредних делатности.

Министарство привреде учествује у финансирању пројекта у одређеном проценту у зависности од степена развијености јединице локалне самоуправе.

У погледу степена развијености јединице локалне самоуправе примењује се важећа јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе у моменту подношења пријаве пројекта.

Из буџета Републике Србије, са раздела Министарства привреде суфинансира се пројекат на следећи начин:

1)  до 90 % вредности пројекта без ПДВ за јединице локалне самоуправе из четврте групе развијености;

2)  до 70 % вредности пројекта без ПДВ за јединице локалне самоуправе из треће групе развијености;

3)  до 60 % вредности пројекта без ПДВ за јединице локалне самоуправе из друге групе развијености;

4)  до 50 % вредности пројекта без ПДВ за јединице локалне самоуправе из прве групе развијености.

Из буџета јединице локалне самоуправе суфинансира се преостала вредност пројекта без ПДВ, као и ПДВ на укупну вредност пријављеног пројекта, у складу са прописима којима се уређује порез на додату вредност.

Услови за доделу средстава Програма су:

1) да је реализација пројекта у складу са циљем и наменом Програма;

2) да је суфинансирање пројекта предвиђено од стране Подносиоца пријаве у висини припадајућег износа;

3) да је пројекат у складу са просторним и урбанистичким плановима јединице локалне самоуправе.

Рок за подношење пријаве је 11. фебруар 2019. године.

Додатне информације и потребну документацију можете видети на сајту Министарства привреде .

Оставите одговор