You are currently viewing Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте

Министарство привреде је објавило Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте који се спроводе у сарадњи са Фондом за развој.

Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма су 600.000,00 динара. Предељења средства Фонда за кредитирање привредних субјекта по овом Програму су 2.400.000.000,00 динара. Средства опредељена Програмом намењена су за:

-изградњу/доградњу/реконструкцију/адаптацију/санацију/куповину производног простора или пословоног простора (искључиво уколико је у саставу производног простора),

-куповину производне опреме (нове или половне, не старије од пет година), укључујући доставна возила која служе за превоз сопствених производа и друга транспортна средства укључена у процес производње

– набавку софтвера и других нематеријалних улагања

– трајна обртна средства, која могу да учествују највише до 20% у структури укупног инвестиционог улагања.

Износ укупног улагања за предузетнике не може бити мањи од 375.000,00 динара нити већи од 8.750.000,00 динара, док за правна лица не може бити мањи од 2.500.000,00 динара нити већи од 50.000.000,00 динара.

Кредити  Фонда по овом Програму одобраваће се у складу са програмом Фонда и са овим Програмом. Рок отплате је до 10 година у оквиру кога је грејс период до једне године за правна лица и до 7 година у оквиру кога је грејс период до једне  године за предузетнике.

Каматна стопа, уз примену валутне клаузуле, износи 1,5% годишње уз гаранцију банке и 3%  годишње уз остала средства обезбеђења.

Начин пријављивања и рок за подношење пријаве

Прецизно и тачно попуњен Обједињен захтев за кредит и захтев за бесповратна средства и пратећа документација, у складу са Програмом, предају се код Фонда за развој.

Адресе Фонда за развој су: Булевар Немањића 14а, Ниш и Кнез Михаилова 14, Београд.
Детаљније информације могу се наћи на следећем линку: