You are currently viewing JAVNI  POZIV ZA UČEŠĆA U PROGRAMU  PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA PROMOCIJU IZVOZA 2022. godine

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆA U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA PROMOCIJU IZVOZA 2022. godine

Razvojna agencija Srbije je raspisala  JAVNI  POZIV ZA  UČEŠĆA U
PROGRAMU  PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA PROMOCIJU IZVOZA 2022.
godine.

Bespovratna sredstva koja se odobravaju u skladu sa ovim Programom mogu
se dodeliti u vezi sa realizacijom projektnih aktivnosti usmerenih ka
ciljanim tržištima, odnosno mera intervencija koje se odnose na:

* Konsultantsku  podršku  za razvojnu strategiju pozicioniranja na
ciljano tržište

Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva
za sprovođenje istraživanja  tržišta koje mora obuhvatati analizu
celokupnog ciljanog tržišta, analizu konkurentnosti korisnika na
ciljanom tržištu, analizu konkurentnosti proizvodnog asortimana
korisnika na ciljanom tržištu, identifikaciju kriterijuma za
pozicioniranje na ciljanom tržištu kao i izbor strategije
pozicioniranja na ciljanom tržištu.

Za ovu meru intervencije  sredstva će biti refundirana  do  60%  od
ukupne vrednosti opravdanih troškova  istraživanja tržišta svih
zemalja u okviru ciljanog tržišta, a u  iznosu koji ne može biti
veći  od  2. 000.000,00 RSD.

* Konsultantsku podršku za aktivnosti izvoznog marketinga

Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva
za sprovođenje sledećih aktivnosti:

* 2.1. izradu marketing plana koji podrazumeva identifikaciju
distributivnih kanala na ciljanom tržištu i uspostavljanje kontakta sa
distributerima kao i izradu plana brendiranja  na ciljanom tržištu;
* 2.2. izrada dizajna  i redizajna  jednog ili više  proizvoda,
pakovanja i ambalaže radi prilagođavanja zahtevima ciljanog tržišta,
u skladu sa marketing planom;
* 2.3. prilagođavanje web stranice  online  prodaji ili  kupovina
nove platforme namenjena za elektronsku trgovinu koja je prilagođena
isključivo za potrebe Korisnika.

Za ovu meru intervencije  sredstva će biti refundirana  do  60%  od
ukupne vrednosti opravdanih troškova  istraživanja tržišta svih
zemalja u okviru ciljanog tržišta, a u  iznosu koji ne može biti
veći  od  2.000.000,00 RSD.

* Ulazak na ciljano tržište i unapređenje pozicije na istom

Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva
za sticanje atesta, homolgacije, sertifikacije proizvoda i proizvodnih
procesa potrebnih za plasman proizvoda na ciljano tržište, ulistavanja
jednog ili više proizvoda  u trgovinske lance na ciljano tržište i
ulistavavanja jednog ili više proizvoda  na globalne onlajn  prodavnice
(primera radi Amazon.com) ili specijalizovane  online prodavnice za
ciljano tržište koje su priznate u međunarodnoj poslovnoj zajednici.

Za ovu meru intervencije  sredstva će biti refundirana  do  50%  od
ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u  iznosu koji ne može biti
veći  od  2.000.000,00 RSD.

* Konsultantsku podršku za unapređenje izvoznih sposobnosti

Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva
radi sprovođenja  jedne ili više obuka u cilju  sticanje znanja u vezi
sa prodajom na inostranom tržištu /  online  prodajom, unapređenja
finansijskog  upravljanja, pronalaženja optimalne kalkulacije  cena
proizvoda i troškova izvoza  i sticanja   znanja u vezi sa pravnim /
carinskim / poreskim aspektima poslovanja na inostranom tržištu.

Za ovu meru intervencije  sredstva će biti refundirana  do  50%  od
ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u  iznosu koji ne može biti
veći  od  1.000.000,00 RSD.

* Samostalno Izlaganje na međunarodnim sajmovima i poslovnim
susretima

Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva
za sprovođenje sledećih aktivnosti:

* 5.1. izlaganje na  jednom ili više međunarodnih sajmova  koji se
održavaju u inostranstvu, a iz predmetne oblasti od značaja za
promociju izvoza na  ciljanom tržištu, što obuhvata troškove zakupa
prostora, izrade štanda, troškove pratećih usluga  (usluge
snabdevanja strujom i vodom, usluge snabdevanja internetom, obavezna
upisnina ili kotizacija)  i troškove transporta uzoraka;
* 5.2. poseta kupcu ili distributeru u okviru kompanijske misije, što
obuhvata naknadu za usluge posredovanja konsultanta radi identifikacije
potencijalnih kupaca ili distributera na ciljanom tržištu,
uspostavljanje kontakata sa potencijalnim kupcima ili distributerima,
kao i naknadu za pripremu Korisnika za  B2B  susrete sa potencijalnim
kupcima ili distributerima u okviru kompanijskih misija;
* 5.3. učešće na  jednom ili više  _on-line_  sajmova,  vebinara
i  događaja  iz  podržanih sektora  od značaja za promociju izvoza na
ciljano tržište, što obuhvata troškove kotizacije ili participacije.

Za ovu meru intervencije sredstva će biti refundirana do 50%  od ukupne
vrednosti opravdanih troškova,  a u  iznosu koji ne može biti veći
od  2. 000.000,00 RSD.

* Unapređenje proizvodnih sposobnosti

Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva
za nabavku opreme  koja obuhvata:

* 6.1. opremu u cilju usklađivanja kvaliteta proizvoda sa zahtevima
ciljanog tržišta;
* 6.2. opremu u cilju povećanja proizvodnog kapaciteta ili  opremu za
optimizaciju i unapređenje proizvodnih procesa u skladu sa zahtevima
kupca sa kojim je već ugovorena saradnja.

Za ovu meru intervencije  sredstva će biti refundirana  do  40%  od
ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u  iznosu koji ne može biti
veći  od  5.000.000,00 RSD.

Konkurs je otvoren dana, 21.12.2022. i trajce 90 dana, odnosno do  21.
marta  2023. godine.

Vise informacija o uslovima ucesca na konkursu  na linku RAS/a

http://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-privrednim-drustvima-za-promociju-izvoza-u-2022-godini