ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2020. ГОДИНИ-ИПА 2013

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
на новоотвореним радним местима (у даљем тексту: субвенција) одобрава се
послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради
запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба).
Јавни позив ће се реализовати на подручју следећих филијала: Приштина,
Гњилане, Косовска Митровица, Нови Пазар, Крагујевац, Јагодина, Краљево,
Чачак, Лозница, Пријепоље, Крушевац, Зајечар, Бор и Смедерево.
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
– вишкови запослених и
– дугорочно незапослени

Право на доделу субвенције послодавац може остварити под условом да:
 припада приватном сектору са статусом предузетника или правног лица које
активно обавља регистровану делатност и код којих је удео приватног
капитала у власничкој структури 100%;
 регистрован је најмање три месеца пре датума подношења захтева;
 измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално
осигурање у законским роковима и има најмање једног запосленог (под
запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако лице
пријављено на обавезно социјално осигурање);
 последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран
у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
 измирио је раније уговорне и друге обавезе према Националној служби,
осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;
 налази се у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну
помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у
складу са прописима за доделу државне помоћи;
 не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења
захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца,
односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем,
подносиоцем захтева.
 Максимални износ средстава који на име субвенције за запошљавање
незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним
радним местима може бити додељен једном послодавцу – подносиоцу
захтева, одређује се на основу Практичног водича – набавке и грантови за
спољне активности Европске уније -ПРАГ (важећи од 1.августа 2020. године,
верзија 2020.0, Одељак 6.9.2.). Максимални износ средстава односи се на
уговoре о субвенцији за запошљавање незапослених лица из категорије
теже запошљивих на новоотвореним радним местима за запошљавање
незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним
радним местима закључене у току реализације пројекта и не може бити већи
од 60.000 евра у динарској противвредности

Све информације на линку: http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_poslodavcima_za_dodelu_subvencije_za_zapo_l_avanje_nezaposlenih_lica_iz_kategorije_te_e_zapo_l_ivih_na_novootvorenim_radnim_mestima_u_2020.godini-_ipa_2013.cid71590?page=0&fbclid=IwAR1SEw7A6q4riKxugd351dOKAGVCnoE8fPBpK9PUk1VbvQg1Qc5lpgJOW4Y

Оставите одговор